วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

PowerPiont - การเงินธุรกิจ

Thailand Account

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 4 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013


ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก   >>>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as)  
(ขนาดไฟล์   29.7    5.5   4.6   4.4 MB ตามลำดับ)

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ  >>  คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์  >>  คลิกที่นี่

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar
อ่านรายละเอียด >>
คลิกที่นี่
บทที่ 1 รูปแบบของธุรกิจ  2003   2007   2010   2013
บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน  2003   2007   2010   2013
บทที่ 3 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน  2003   2007   2010   2013
บทที่ 4 การจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  2003   2007   2010   2013
บทที่ 5 การจัดการลูกหนี้  2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงเหลือ  2003   2007   2010   2013
บทที่ 7 มูลค่าเงินตามเวลา  2003   2007   2010   2013
บทที่ 8 งบประมาณรายจ่ายลงทุน  2003   2007   2010   2013
บทที่ 9 การจัดหาเงินทุนระยะยาว  2003   2007   2010   2013
บทที่ 10 นโยบายเงินปันผล  2003   2007   2010   2013
บทที่ 11 การควบรวมกิจการ  2003   2007   2010   2013
บทที่ 12 ความล้มเหลวของธุรกิจ  2003   2007   2010   2013

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น