วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

PPT บัญชีขั้นต้น - ชื่อไฟล์และความหมาย

ชื่อไฟล์ความหมาย
FA1บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
FA1_more detailบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี (รายละเอียดมากกว่า)
FA2 บทที่ 2 งบการเงิน
FA2_more detailบทที่ 2 งบการเงิน (รายละเอียดมากกว่า)
FA2English Chapter 2 Financial Statement
FA2English_more detail     Chapter 2 Financial Statement (more detail)
FA3บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี
FA3_more detail บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี (รายละเอียดมากกว่า)
FA3English Chapter 3 Recording Transactions
FA3English_more detail     Chapter 3 Recording Transactions (more detail)
FA4 บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน
FA4_more detail บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน (รายละเอียดมากกว่า)
FA5บทที่ 5 วงจรบัญชี
FA6(1) บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า
FA6(1)_more detail บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า (รายละเอียดมากกว่า)
FA6(2)บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual
FA6(2)English Chapter 6 Comparison of Entries (Periodic with Perpetual)
FA6(3)บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย
FA6(3)English Chapter 6 Merchandise Inventory and Cost of Goods Sold
FA6(4) บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
FA7 บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า
FA7_more detail บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า (รายละเอียดมากกว่า)
FA8 บทที่ 8 ระบบบัญชี
FA8_more detail บทที่ 8 ระบบบัญชี (รายละเอียดมากกว่า)
FAa1 ภาคผนวก : เงินสด เงินฝากธนาคาร และ เงินสดย่อย
FAa2 ภาคผนวก : หนี้สูญ และ หนี้สงสัยจะสูญ
FAa3 ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน
FAa4 ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง
FAw1 หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด
FAw2 หัวข้อเสริม : หุ้นกู้
FAw3 หัวข้อเสริม : เงินกู้ยืมระยะยาว
FAw4 หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
FAw5 หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น