วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บัญชีขั้นต้น - PowerPoint ชุดเดิม (font size 28)

Thailand Account

Upload files เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 (ครั้งก่อน วันที่ 24 เมษายน 2559) 
จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ  2003 ,  2007 ,  2010 ,  2013 ,  2016 แต่ละ version จะมี 33 ไฟล์ ประกอบด้วย บทที่ 1 – 8 จำนวน 24 ไฟล์ (FA1, ……, FA8) ภาคผนวก 4 ไฟล์ (FAa1, ……, FAa4) และ หัวข้อเสริมอีก 5 ไฟล์ (FAw1, ……, FAw5)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง
(ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >>> ชื่อไฟล์และความหมาย)

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าถัดไป) สถิติปีที่ผ่านมา version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007, 2010, 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก >>> 2003 หรือ 2007 หรือ 2010 หรือ 2013 หรือ 2016 แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์ 30 , 11 , 11 , 9 , 9 MB ตามลำดับ

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ  >>  คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์  >>  คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

PDF Presentation บัญชีขั้นต้น
การนำเอา PowerPoint ไปเปิดบนมือถือและแท็บเล็ต พบปัญหามากมายหลายประการ เมื่อตอนต้นเดือนนี้ (เมษายน 59) ได้แจ้งข่าวไว้ว่า จะแปลง PowerPoint เป็น PDF เพื่อให้ท่านสามารถเรียนบัญชีบนมือถือและแท็บเล็ตได้ ตอนนี้ได้จัดทำเสร็จแล้ว  >>  คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)
หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special - Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด  >> คลิกที่นี่
PowerPoint 2003 ขณะนี้ทาง wordpress ไม่อนุญาตให้ upload ไฟล์ version นี้ ไปดาวน์โหลด 2003 ที่หัวข้อด้านบน “ดาวน์โหลดไฟล์ ทุกบท” ขนาดไฟล์ 30 MB

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี  2007   2010   2013   2016
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี (ละเอียดกว่า)  2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน  2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน (ละเอียดกว่า)  2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ  2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)  2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี  2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี (ละเอียดกว่า)  2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ  2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)  < 2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน  2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน (ละเอียดกว่า)  2007   2010   2013   2016
บทที่ 5 วงจรการบัญชี  2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า  2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า (ละเอียดกว่า)  2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual  2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual ฉบับภาษาอังกฤษ  2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย  2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ฉบับภาษาอังกฤษ  2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม  2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า  2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า (ละเอียดกว่า)  2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 ระบบบัญชี  2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 ระบบบัญชี (ละเอียดกว่า)  2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย  2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน  2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง  2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด  2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – หุ้นกู้  2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – เงินกู้ระยะยาว  2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์  2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย  2007   2010   2013   2016

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

เปรียบเทียบจำนวนครั้งของการ Download ไฟล์ PPT 2003 - 2016

สถิติประจำปี 2016 ของบล็อกนี้ที่ทาง wordpress ได้รวบรวมไว้ ไฟล์ PowerPoint ถูก Download ไปใช้ ปรากฏว่า version 2003 มีผู้ Download ไปใช้มากกว่า 2007, 2010 และ 2013 หรือว่า ความนิยม version 2003 ยังมีสูงอยู่เฉพาะในหมู่นักบัญชี !!!!!


Download ไฟล์เป็นบางบท
PPT
บัญชีขั้นต้น
บัญชีบริหาร
รวม (ครั้ง)
2003
262
290
552
2007
159
175
334
2010
141
138
279
2013
167
302
469
2016
942
1,051
1,993

 
Download ไฟล์รวมทุกบท
PPT
บัญชีขั้นต้น
บัญชีบริหาร
รวม (ครั้ง)
2003
63
47
110
2007
26
28
54
2010
31
43
74
2013
25
34
59
2016
60
110
170

สำหรับตัวผม version 2003 ถือว่าจำเป็นมากเพราะว่ามีความสามารถหลายอย่างที่ไม่มีใน version 2007 - 2016 ในความเห็นของผม 2007 เป็น version ที่แย่ที่สุด

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

Protected View

หมายเหตุ การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบใต้ menu bar ดังนี้

en

th

ข้อความเตือนนี้จะปรากฎขึ้นสำหรับท่านที่ใช้ Microsoft Office เวอร์ชันตั้งแต่ 2010 ขึ้นไป (ไม่ว่าไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว หรือว่าจะเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ก็ตาม) ถ้าท่านคลิกที่ เปิดใช้งานการแก้ไข (Enable Editing) ถ้าเป็นไฟล์ที่ให้อ่านอย่างเดียว อย่างเช่นไฟล์ของ ThailandAccount ที่ให้ท่านดาวน์โหลด จะมีวินโดว์ขึ้นมาดังภาพด้านล่าง (ถ้าเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้จะไม่มีภาพด้านล่างปรากฏขึ้น)

read only 1 read only 2

เพื่อให้เลือกว่า จะใส่รหัสผ่านเพื่อแก้ไข หรือ เปิดแบบอ่านอย่างเดียว (enter password to modify, or open read only) ส่วนเวอร์ชันต่ำกว่า 2010 ลงมาจะมีวินโดว์ขึ้นมาเลย

เป็นการแนะนำการใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยด้วยการ เปิดไฟล์ในมุมมองนี้ (Protected View มุมมองที่ได้รับการป้องกัน) หรือในมุมมอง อ่านอย่างเดียวนั่นเอง (read only) นั่นคือ ให้ท่านคลิกที่ slide show ตามภาพด้านล่าง


ถ้าท่านรู้สึกรำคาญกับข้อความนี้ซึ่งจะขึ้นทุกครั้งที่เปิดไฟล์ ไม่อยากให้มีข้อความเตือนขึ้น ให้ท่านปฏิบัติดังนี้
คลิกที่ ข้อความเตือน > คลิกที่ การตั้งค่ามุมมองที่ได้รับการป้องกัน > ยกเลิก เปิดใช้งานมุมมองที่ได้รับการป้องกันสำหรับไฟล์ที่มาจากอินเตอร์เน็ต ด้วยการติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออก แล้วคลิก ตกลง


PDF บัญชีขั้นต้น

Thailand Account

upload files ใหม่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
การนำเอา PowerPoint ไปเปิดบนมือถือและแท็บเล็ต พบปัญหามากมายหลายประการ จึงได้แปลง PowerPoint เป็น PDF เพื่อให้ท่านสามารถเรียนบัญชีบนมือถือและแท็บเล็ตได้ มีหลายแอปที่สามารถเลือกใช้เพื่อเปิดไฟล์ PDF

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์

(1)
การดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเกินกว่า 20 MB อาจจะพบข้อความปรากฏขึ้นดังภาพด้านล่าง ให้คลิกที่ ดาวน์โหลดต่อไป แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as)

(2)
PowerPoint Presentation ทุกไฟล์ เมื่อเปิดใช้งานจะมี Windows ปรากฏขึ้นมา (เฉพาะคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค)
read only 1 read only 2
ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน (Password) ให้ Click ที่ “อ่านอย่างเดียว (Read Only)”
ดูวิดีโอ >> การเปิดไฟล์ PowerPoint Presentation

(3)
วิธีการนำไฟล์ที่ดาวน์โหลด (เป็นไฟล์ทีบีบอัดไว้) ไปใช้

คอมพิวเตอร์
เอาเมาส์ไปชี้ที่ไฟล์นั้น แล้วคลิกเมาส์ด้านขวา แล้วเลือกคลิกที่ แตกไฟล์ที่นี่ ( Extract Here) ถ้าใช้ WinZip เลือก Extract to here จะได้โฟลเดอร์ชื่อเดียวกับไฟล์บีบอัด
ดูวิดีโอ >> การนำเอาไฟล์ที่บีบอัดไว้ด้วย WinRar หรือ WinZip หรือ 7-Zip ไปใช้

มือถือหรือแท็บเล็ต
1. เข้าไปที่โฟล์เดอร์ Download แตะนิ้วที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด แล้วแตะที่คำว่า แยก จะได้โฟลเดอร์ชื่อเดียวกับไฟล์บีบอัด เครื่องบางยี่ห้อหรือบางรุ่น โดยเฉพาะรุ่นเก่าจะไม่มีแอปสำหรับคลายการบีบอัดติดมากับเครื่อง ต้องลงแอปเพิ่ม (แตะไฟล์ที่ดาวน์โหลด ไม่มีคำว่า แยก ปรากฎขึ้น แต่ขึ้นประโยคว่า ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้)
2. ลงแอป RAR (หรือ winzip หรือ 7zip หรืออื่นๆ) แตะ RAR >> แตะ โฟล์เดอร์ Download >> แตะ ไฟล์ที่ดาวน์โหลด แตะคาไว้จนกว่าจะมีเมนูขึ้นมาให้เลือกแตะ : Extract to ... , Extract here , ..... , Rename >> แตะที่ Extract here จะได้โฟลเดอร์ชื่อเดียวกับไฟล์บีบอัด

(4)
PowerPoint บนมือถือหรือแท็บเล็ต

เปิดแอป PowerPoint >> เข้าไปเปิดไฟล์ในโฟล์เดอร์ที่ได้จากการคลายการบีบอัด >> แตะ ที่ presentation (รูปถ้วย) ตามภาพด้านล่าง แล้วใช้นิ้วปัดไปทางด้านซ้าย ปัดไปทางด้านขวาถ้าต้องการย้อนกลับไปก้อนหน้า ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint


การหยุดหรือออกจากการนำเสนอ ปัดนิ้วจากล่างขึ้นบน แล้วแตะที่สิ้นสุดการนำเสนอ (รูปถ้วยกากบาท) ตามภาพด้านล่าง