วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

PowerPiont - การเงินธุรกิจ

Thailand Account

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก   >>>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013  หรือ   2016   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as)  
(ขนาดไฟล์   29.6     3.7    2.7    2.5    2.5 MB ตามลำดับ)

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ  >>  คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์  >>  คลิกที่นี่

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar
อ่านรายละเอียด >>
คลิกที่นี่
บทที่ 1 รูปแบบของธุรกิจ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน  2003   2007   2010   2013  2016
บทที่ 4 การจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 5 การจัดการลูกหนี้  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงเหลือ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 มูลค่าเงินตามเวลา  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 งบประมาณรายจ่ายลงทุน  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 9 การจัดหาเงินทุนระยะยาว  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 นโยบายเงินปันผล  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 11 การควบรวมกิจการ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 12 ความล้มเหลวของธุรกิจ  2003   2007   2010   2013   2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น