เนื้อหาหนังสือการบัญชีบริหาร

บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
 • ข้อมูลสำคัญอย่างไร และผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลหรือไม่
 • ทำไมผู้บริหารจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
 • รายงานหรืองบการเงิน ซึ่งได้จากระบบข้อมูลบัญชีทางการบัญชีการเงิน มีลักษณะอย่างไร
 • งบการเงินที่มีคุณภาพ มีลักษณะอย่างไร
 • การบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารมีความเหมือนกัน หรือต่างกันอย่างไร
 • บทสรุป
 • ภาคผนวก 1 : ประเภทของธุรกิจ
 • ภาคผนวก 2 : บทบาทของหน่วยงานทางบัญชีต่อการดำเนินธุรกิจ

บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน 
 • ความหมายของต้นทุนโดยทั่วไป
 • ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 • การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่การทำงาน (ต้นทุนการผลิต ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต การแสดงรายการต้นทุนในงบการเงิน)
 • การจำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน (ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผสม ต้นทุนตามขั้น)
 • การจำแนกต้นทุนตามสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน (ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม)
 • การจำแนกต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุน (ต้นทุนที่ควบคุมได้ ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้)
 • การจำแนกต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (ต้นทุนส่วนต่าง ต้นทุนเสียโอกาส ต้นทุนจม)
 • การวิเคราะห์ต้นทุนผสม (High-Low Method, Scattergraph Method, Regression Analysis Method)
 • งบกำไรขาดทุนแบบแสดงกำไรส่วนเกิน
 • บทสรุป
 • ปัญหาท้ายบทเพื่อการทบทวนพร้อมเฉลย
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน – จำนวน – กำไร 
 • แนวความคิดในการวิเคราะห์ต้นทุน – จำนวน – กำไร
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (การคำนวณหาจุดคุ้มทุนโดยวิธีสมการ การคำนวณหาจุดคุ้มทุนโดยใช้สูตร การหาจุดคุ้มทุนโดยใช้กราฟ การวางแผนกำไร ส่วนเกินจุดคุ้มทุน ค่าความยืดหยุ่นของกำไร)
 • การวางแผนและตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงาน
 • การวิเคราะห์ส่วนผสมการขาย
 • ข้อสมมติในการวิเคราะห์ต้นทุน – จำนวน – กำไร
 • บทสรุป
 • ปัญหาท้ายบทเพื่อการทบทวนพร้อมเฉลย
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม
 • แนวความคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
 • ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม (ต้นทุนงานสั่งทำ ต้นทุนช่วงการผลิต เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรต้นทุนทางอ้อม)
 • ระบบต้นทุนงานสั่งทำ (เอกสารต่างๆที่ใช้ในการรวบรวมและติดตามต้นทุน ต้นทุนจริงและต้นทุนปกติ การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ต้นทุนจริง)
 • ระบบต้นทุนงานสั่งทำ : ใช้ต้นทุนปกติ (การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้ต้นทุนปกติ ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต การบันทึกบัญชี งบต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จและงบกำไรขาดทุน อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก)
 • ระบบต้นทุนช่วงการผลิต
 • บทสรุป
 • ภาคผนวก 1 : การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก
 • ภาคผนวก 2 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์กรณีมีงานระหว่างทำเกิดขึ้นในแผนก
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 5 ต้นทุนกิจกรรม
 • การจัดการและวิเคราะห์ต้นทุนคืออะไร
 • อะไรคือข้อผิดพลาดของระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม
 • ข้อบกพร่องของระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม
 • ต้นทุนฐานกิจกรรม
 • ข้อดีของระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
 • ธุรกิจจะเลือกปัจจัยที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายการผลิตได้อย่างไร
 • บทสรุป
 • ปัญหาท้ายบทเพื่อการทบทวนพร้อมเฉลย
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 6 งบประมาณ 
 • ความหมายของงบประมาณ
 • งวดเวลาของงบประมาณ
 • ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ
 • การควบคุมโดยงบประมาณ
 • ส่วนประกอบของงบประมาณหลัก
 • ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณต่างๆ
 • การจัดทำงบประมาณหลัก
 • ต้นทุนกิจกรรมและการจัดทำงบประมาณ
 • บทสรุป
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
 • การใช้ผลต่างเพื่อการวางแผนและการควบคุม
 • ข้อจำกัดในการนำเอาผลการปฏิบัติงานจริงไปเปรียบเทียบกับงบประมาณคงที่
 • งบประมาณยืดหยุ่น
 • ผลต่างวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง
 • อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตและงบประมาณยืดหยุ่น
 • การวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต
 • การรายงานผลต่างโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเงิน
 • การวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตในกรณีที่มีการผลิตสินค้ามากกว่า 1 ชนิด
 • ต้นทุนกิจกรรมและการวิเคราะห์ผลต่าง
 • บทสรุป
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
 • การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนจริง
 • วิธีต้นทุนคิดเข้างานและต้นทุนผันแปรโดยใช้ต้นทุนมาตรฐาน
 • ข้อเปรียบเทียบระหว่างวิธีต้นทุนคิดเข้างานกับวิธีต้นทุนผันแปร
 • ควรใช้วิธีต้นทุนคิดเข้างานเพื่อการประเมินผลงานหรือไม่
 • วิธีต้นทุนวัตถุทางตรง (Throughput Costing) โดยใช้ต้นทุนมาตรฐาน
 • การเปรียบเทียบวิธีต้นทุนคิดเข้างานกับวิธีต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
 • เปรียบเทียบการคิดต้นทุนสินค้าทั้ง 3 วิธี
 • บทสรุป
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน 
 • การบัญชีตามความรับผิดชอบ
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์กำไร
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุน
 • การเลือกใช้ ROI และ RI ในการตัดสินใจลงทุน
 • การกำหนดราคาโอน
 • การโอนสินค้าระหว่างประเทศ
 • บทสรุป
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ 
 • ต้นทุนและรายได้ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
 • การผลิตชิ้นส่วนเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก
 • การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ
 • การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนผสมการขายภายใต้ข้อจำกัด
 • การตัดสินใจยุบเลิกหรือเพิ่มสายผลิตภัณฑ์หรือส่วนงาน
 • การตัดสินใจเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนอุปกรณ์เก่า
 • ผลิตภัณฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่าจะขายหรือผลิตต่อ
 • บทสรุป
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน 
 • เหตุใดข้อมูลที่แสดงในงบประมาณ จึงต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นตัวเลข ที่มีหน่วยเป็นสกุลเงิน
 • งบประมาณการลงทุน คืออะไร
 • กรรมการจะใช้วิธีใดในการคัดเลือกโครงการ ถ้ากิจการมีงบประมาณลงทุนจำกัด [กระแสเงินสดในอนาคตที่ถูกปรับลดค่าให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน (Discounted Cash Flow - DCF) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value - NPV) วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return - IRR) วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) วิธีอัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return - ARR)]
 • การประมาณการกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากอัตราภาษีเงินได้หรือไม่
 • โครงการที่มีการลงทุนในสินทรัพย์เสื่อมราคา เราต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากรายการ “ค่าเสื่อมราคา” หรือไม่
 • การจัดทำ และวิเคราะห์โครงการลงทุน จำเป็นต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง
 • การจัดทำโครงการลงทุน และวิธีวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ
 • การจัดอันดับโครงการลงทุน (Projects Ranking)
 • บทสรุป
 • ภาคผนวก : แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่
 • ระบบการดำเนินงานแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time Systems)
 • การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management; TQM) [คุณภาพของสินค้า ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality) การรายงานต้นทุนคุณภาพ]
 • การวัดผลปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) [ความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานของตัวองค์กร  ข้อจำกัดของตัวชี้วัดที่เป็นตัวเงิน  การใช้ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือในการวัดผล]
 • บทสรุป
 • ภาคผนวก : การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงหรือความเป็นเลิศ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหนังสือการบัญชีขั้นต้น