ชื่อไฟล์และความหมาย - บัญชีขั้นต้น

 ไฟล์  ความหมาย
 FA1  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
 FA2  บทที่ 2 งบการเงิน
 FA3  บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี
 FA4  บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน
 FA5  บทที่ 5 วงจรการบัญชี
 FA6(1)  บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า
 FA6(2)  บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual
 FA6(3)  บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย
 FA6(4)  บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 FA7  บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า
 FA8  บทที่ 8 ระบบบัญชี
 FAa1  ภาคผนวก : เงินสด เงินฝากธนาคาร และ เงินสดย่อย
 FAa2  ภาคผนวก : หนี้สูญ และ หนี้สงสัยจะสูญ
 FAa3  ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน
 FAa4  ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง
 FAw1  หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด
 FAw2  หัวข้อเสริม : หุ้นกู้
 FAw3  หัวข้อเสริม : เงินกู้ยืมระยะยาว
 FAw4  หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
 FAw5  หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อหาหนังสือการบัญชีบริหาร

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหนังสือการบัญชีขั้นต้น