เนื้อหาหนังสือการบัญชีขั้นต้น

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี 
 • ประเภทของธุรกิจ  
 • รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ  
 • ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี  
 • หลักและแนวความคิดในทางการบัญชี  
 • ฐานะทางการเงินของส่วนบุคคล  

บทที่ 2 งบการเงิน 
 • งบแสดงฐานะการเงิน  
 • งบกำไรขาดทุน  
 • ผลกระทบของรายการค้าต่องบแสดงฐานะการเงิน  
 • สมการบัญชี  

บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี 
 • บัญชี  
 • เดบิตและเครดิต  
 • หลักการบัญชีคู่  
 • บัญชีที่ใช้โดยทั่วไป  
 • ผังบัญชี  
 • การบันทึกรายการค้าในบัญชีตัวที (T)  
 • งบทดลอง  
 • การบันทึกรายการค้าตามระบบบัญชี  

บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน 
 • รายการปรับปรุง  (ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  รายได้รับล่วงหน้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   รายได้ค้างรับ  ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 
 • งบทดลองหลังรายการปรับปรุง  
 • การจัดทำงบการเงิน  
 • การจัดหมวดหมู่ของรายการต่างๆที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน  

บทที่ 5 วงจรการบัญชี 
 • กระดาษทำการ  
 • รายการปิดบัญชี  
 • งบทดลองหลังรายการปิดบัญชี  
 • รายการเปิดบัญชี  
 • วงจรการบัญชี  
 • การบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด  

บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า 
 • รายได้จากการขาย  
 • ต้นทุนสินค้าที่ขาย  
 • ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)  
 • ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)  
 • เปรียบเทียบการบันทึกบัญชีตามระบบ Periodic และ Perpetual   
 • การคำนวณสินค้าคงเหลือและต้นทุนสินค้าที่ขาย (ราคาทุนเจาะจง, ราคาทุนเข้าก่อน-ออกก่อน, ราคาทุนเข้าหลัง-ออกก่อน, ราคาทุนถัวเฉลี่ย)  
 • การเปรียบเทียบกำไรขั้นต้นและสินค้าคงเหลือในแต่ละวิธี  
 • ภาคผนวก 1 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 • ภาคผนวก 2 : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ เงินประกันสังคม  
    
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า 
 • ข้อแตกต่างระหว่างกิจการที่ขายสินค้าและกิจการที่ผลิตสินค้า  
 • ต้นทุนการผลิตสินค้า  
 • สินค้าคงเหลือ  
 • การบันทึกบัญชีรายการต่างๆ  
 • งบกำไรขาดทุนและงบต้นทุนสินค้าที่ผลิต  
 • กระดาษทำการ  
 • งบการเงิน  
 • รายการปรับปรุงและปิดบัญชี  
 • การตีราคาสินค้าคงเหลือ  

บทที่ 8 ระบบบัญชี 
 • สมุดรายวันเฉพาะ   
 • สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย  
 • การผ่านรายการจากสมุดรายวันขาย  
 • การอ้างอิงเมื่อได้มีการผ่านรายการแล้ว  
 • สมุดรายวันรับเงิน  
 • สมุดรายวันซื้อ  
 • สมุดรายวันจ่ายเงิน  
 • รับคืนและส่วนลด  
 • ส่งคืนและส่วนลด  
 • การออกแบบสมุดรายวันเฉพาะ  
 • ระบบคอมพิวเตอร์  

บทที่ 9 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชีคืออะไร  
 • ทำไมต้องศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
 • เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ของธุรกิจ  
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับกลยุทธ์ของธุรกิจ  
 • การประมวลผลรายการ : ขั้นตอนและเอกสาร  
 • การเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
 • การจัดเตรียมสารสนเทศและการตัดสินใจ  
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในอนาคต  

ภาคผนวก 
 • เงินสด เงินฝากธนาคาร และ เงินสดย่อย  (เงินฝากธนาคาร  การกระทบยอดเงินฝากในธนาคาร  เงินสดย่อย)  
 • ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ หนี้สูญ  (การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  การบันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ) 
 • การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน   (เมื่อได้รับตั๋วเงินและเมื่อถึงวันครบกำหนดรับเงิน  ตั๋วเงินรับขายลด และ ตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ) 
 • การกลับรายการปรับปรุง  
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อหาหนังสือการบัญชีบริหาร

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์