ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณข้อมูลการศึกษา
2514 - 2516   ม.ศ. 5 (แผนกวิทยาศาสตร์) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กทม.
2516 - 2517   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (ไม่จบการศึกษา)
2520 - 2527   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2529 - 2534   บัญชีมหาบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน (ก่อนจบปริญญาตรี)
2517 - 2518   พนักงานตรวจสอบคุณภาพเยื่อกระดาษ บริษัท สยามคราฟท์ จำกัด จ.ราชบุรี
2520 - 2521   ผู้ช่วยพนักงานคุมเครื่องจักร บริษัท เรย์โนล์ด อลูมิเนียม จำกัด จ.ปทุมธานี
2521 - 2524   พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด จ.สมุทรปราการ

ประสบการณ์การทำงาน (หลังจบปริญญาตรี)
2528 (ม.ค. - พ.ค.)   นายทหารเหล่าการเงิน (ยศว่าที่ ร.ต.) ตำแหน่งประจำกรมการเงินทหารบก
2529 - 2530   อาจารย์พิเศษ โรงเรียนโยนออฟอาร์คพณิชยการ
2530 - 2534   อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2534 - 2536   อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก
2536 - 2547   อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
2547 - ปัจจุบัน   ปฏิบัติธรรมที่ เชียงใหม่-เชียงราย

Amzy R. Nirvana

หนังสือที่เขียน
การบัญชีเพื่อจัดการ (พิมพ์ครั้งแรกปี 2542)
หลักการบัญชี 1 (พิมพ์ครั้งแรกปี 2545)
การบัญชีบริหาร (เขียนร่วมกับอีก 3 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2546)
การบัญชีขั้นต้น (เขียนร่วมกับอีก 1 ท่าน พิมพ์ครั้งแรกปี 2549)

การได้รับเชิญเป็นวิทยากร
2540  ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการบัญชีและการเงิน” ที่สำนักตรวจบัญชีกลาโหม ร่วมกับ ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี
2544  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบัญชีต้นทุนกิจกรรมและการประยุกต์ใช้งาน” ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผศ. ศุภสิน สุริยะ

ความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ
2547  จัดทำหลักสูตร “การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์สำหรับ SMEs” (ร่วมกับ อ.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์) ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ E – Learning ในโครงการ Learn2gether ของบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ ยูคอม
2560  ออกแบบวิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ร่วมกับ อ.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์) สำหรับโรงงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปี 2561 สำหรับโรงงานที่จังหวัดสุโขทัย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อหาหนังสือการบัญชีบริหาร

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหนังสือการบัญชีขั้นต้น