ผศ.ศุภสิน สุริยะการศึกษา
2511 - 2513   ม.ศ. 5 (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนสมาคมโรงเรียนราษฎร์ กทม.
2513 - 2517   วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522 - 2527   บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2529 - 2531   M.Acc. (Managerial Accounting) Utah State University, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน
2517 – 2521   เจ้าหน้าที่การข่าว กรมประมวลข่าวกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี
2521 – 2529   นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
2531 - 2536   นักวิเคราะห์การเงิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
2536 - 2537   สมุห์บัญชีโรงงาน, C.P. Food Product, Co., Ltd.
2537 - 2538   Financial Controller, Charoen Pokphand Racoes para Animais, Lda. (Portugal)
2538 - 2541   General Manager, Charoen Pokphand Group (Turkey)
2541 - 2542   Financial Controller, Charoen Pokphand (U.S.A.) Inc,
2542 - 2545   อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2544   อาจารย์บรรยายพิเศษ วิชาหลักการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
2544   อาจารย์พิเศษ วิชาการวางแผนกำไร มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
2545   อาจารย์พิเศษ วิชาการบัญชีต้นทุน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2545   อาจารย์พิเศษ วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2545 - 2562   อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่เขียน
การบัญชีบริหาร (เขียนร่วมกับอีก 3 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2546)
การเงินธุรกิจ (เขียนร่วมกับอีก 2 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2553)

การได้รับเชิญเป็นวิทยากร
2544  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบัญชีต้นทุนกิจกรรมและการประยุกต์ใช้งาน”
ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ

การเป็นกรรมการในองค์กรธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน   Audit committee, R&B Food Supply Public Company Limited

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อหาหนังสือการบัญชีบริหาร

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหนังสือการบัญชีขั้นต้น