ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณีข้อมูลการศึกษา
 • 2509 - 2514   ม.ศ. 5 (แผนกวิทยาศาสตร์) โรงเรียนสตรีวิทยา กทม. (เข้าเรียนตั้งแต่ ม.ศ. 1)
 • 2514 - 2518   บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2525 - 2527   MBA. (Finance) - University of Scranton, Pa., USA.
หลักสูตรระยะสั้น
 • 2519 หลักสูตรนายทหารการเงิน (สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร)
 • โครงการผู้ตรวจสอบมาตรฐานสำนักงานบัญชี รุ่นที่ 1 กระทรวงพาณิชย์ (สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร)
 • 2558 โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer) รุ่นที่ 4 : Module 1 และ Module 2 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย 3 กรกฎาคม – 1 สิงหา คม 2558 (สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งสองหลักสูตร)
 • 2560 โครงการอบรม สรุป TFRS ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer return to update TFRS), March 18, 2017 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • 2560 โครงการ Train the trainer : ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Module 2: TFRS กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) December 6-7, 2017 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2518 - 2523   นายทหารตรวจสอบบัญชี ตำแหน่งหัวหน้าชุดตรวจ (ยศเมื่อลาออก ร้อยโท) สำนักงานปลัดบัญชี ทหารบก
 • 2523 - 2524   หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลหัวเฉียว
 • 2524 - 2525   Field Worker - Sub-contract for UNHCR
 • 2528 - 2529   อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 2529 - present   อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

หนังสือที่เขียน
 • หลักการบัญชี 2 (พิมพ์ครั้งแรกปี 2537)
 • การบัญชีบริหาร (เขียนร่วมกับอีก 3 ท่าน พิมพ์ครั้งแรกปี 2546)
บทความ
 • ต้นทุนที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการตั้งราคายา (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนก.ค.-ธ.ค.50) บทความใน “เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์” มหาวิทยาลัยรังสิต
 • การรายงานสิทธิบัตรยาในงบการเงิน กรณีองค์การค้าโลกอนุญาตให้ประเทศสมาชิกประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร บทความใน “เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์” มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2551
 • Quality-Image of Stocks in MAI and Judgment of Investors: Empirical evidence of CG and ROIC. Proceedings in finance and Risk Perspective ’14, Academic Collaboration and Research Network, Austria-Finland-United Kingdom, 2014, 607-625.
 • The Relationship Between Corporate Governance and the Stock Price of Listed Companies in MAI Using Feltham–Ohlson Valuation Model. Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 2 (2), July-December, 2015, 67-78.
 • Can FVA and CG Practice Provide Information-Efficiency? Empirical Evidence from Thailand Emerging Market. Paper presented at WEI International European Academic Conference on Business & Economics, Rome, Italy, November, 2016.
 • Fair Value Accounting – Success or Waste on behalf of Efficient Information Viewpoint: Evidence from Thailand Emerging Stock market (MAI). Proceedings in 16th FRAP Finance, Risk and Accounting Perspectives Conference, and the 2nd SSFI – Social and Sustainable Finance and Impact Investing Conference, Cambridge University, UK, September, 2017.

การได้รับเชิญเป็นวิทยากร
 • 2540  ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการบัญชีและการเงิน” ที่สำนักตรวจบัญชีกลาโหม (ร่วมกับ ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ)
 • 2557   Staff Exchange at Hanoi University
 • 2559 (16-17 กรกฎาคม)   วิทยากร โครงการจัดอบรม “International Financial Reporting Standards (IFRS)” ให้แก่สภาวิชา ชีพบัญชีประเทศลาว (ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) โดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

ความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ
2547  จัดทำหลักสูตร “การบัญชีสำหรับนักบริหาร SMEs” ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ E – Learning ในโครงการ Learn2gether ของบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ ยูคอม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อหาหนังสือการบัญชีบริหาร

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหนังสือการบัญชีขั้นต้น