วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

ชื่อไฟล์และความหมาย - บัญชีบริหาร

 ไฟล์  ความหมาย
 MA01  บทที่ 1 การบัญชีบริหาร : บทนำ
 MA02  บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน 
 MA03  บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร (CVP)
 MA04  บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม 
 MA04a1  บทที่ 4 ภาคผนวก 1 : การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก 
 MA04a2  บทที่ 4 ภาคผนวก 2 : ต้นทุนช่วงการผลิต
 MA05  บทที่ 5 ต้นทุนกิจกรรม Activity-Based Costing (ABC)
 MA06  บทที่ 6 งบประมาณ 
 MA07  บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
 MA08  บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
 MA09  บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน 
 MA10  บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ 
 MA11  บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน 
 MA11a  บทที่ 11 ภาคผนวก: แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน 
 MA12  บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่
 CA1  บีญชีต้นทุน การบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
 CA2  บีญชีต้นทุน ต้นทุนช่วงการผลิต
 CA3  บีญชีต้นทุน ของเสีย ของที่นำมาปรับปรุงใหม่ เศษซาก
 CA4  บีญชีต้นทุน Recording Standard Costs and Variances
 CA5  บีญชีต้นทุน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น